Amb el poliment aconseguim, a més de realçar l’estructura i el color de la pedra, reduir la porositat del material i augmentar així la resistència als atacs dels agents externs. Això s’aconsegueix de la mateixa manera que l’entoscat, però amb uns abrasius de granulometria superior.

Amb aquest procés no s’aconsegueix tancar del tot els porus del material, però sí que els redueix considerablement i en fa ressaltar tota la seva bellesa.